Polityka prywatności - Telewizja Online
Telewizja Online

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY TELEWIZJA ONLINE ORAZ INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

wersja obowiązująca od dnia 12 grudnia 2022 r.

SIMPLAY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie prowadząca Platformę Telewizja Online dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim Użytkownikom ochronę prywatności oraz zachowanie w poufności danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem platformy.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez SIMPLAY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej także: „Simplay” lub „Administrator”), pozyskanych za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://www.telewizjaonline.pl/ (zwanej dalej także „Platforma” lub „Platforma TVO”).

Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności oraz Informacją o plikach cookies. Wchodząc na stronę Platformy TVO lub korzystając z niej i przekazując dane osobowe Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki Prywatności.

Platforma TVO może zawierać odnośniki do innych stron oraz serwisów WWW. SIMPLAY nie odpowiada jednak za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach/serwisach. Po przejściu na inne platformy internetowe, należy zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej należącej do Simplay.

§1. Słowniczek

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności wykorzystywane są poniższe pojęcia należy rozumieć je następująco:

 • Administrator – SIMPLAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Łużycka 51/22, 40-658 Kraków, KRS: 0000887238, REGON: 388322125, NIP: 6793213230 (zwana dalej także: „Simplay”)
 • Aplikacja TVO – dedykowana do obsługi Platformy TVO aplikacja SmartTV oraz aplikacja mobilna instalowana na urządzeniu końcowym Użytkownika, która jest udostępniona przez Simplay do pobrania w Sklepie Google pod nazwą: TelewizjaOnline
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii
 • Platforma/Platforma TVO – platforma internetowa umożliwiająca Użytkownikom odpłatne korzystanie z usługi telewizji internetowej, prowadzona przez Simplay pod adresem: https://www.telewizjaonline.pl/
 • Pliki cookies – dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, podczas gdy Użytkownik odwiedza Platformę internetową. Pliki cookies są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane, nie mają do nich dostępu (dalej także: „cookies”)
 • Polecenia – usługa elektroniczna świadczona przez Simplay polegająca na przesyłaniu Użytkownikom Aplikacji TVO elektronicznych informacji handlowych na urządzenie Użytkownika, na którym zainstalowana jest Aplikacja TVO, zawierających polecenia filmowe/programowe na każdy dzień
 • Polityka – niniejszy dokument stanowiący Politykę prywatności oraz Informację o plikach cookies
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Tygodnik – usługa elektroniczna świadczona przez Simplay polegająca na przesyłaniu Użytkownikom Platformy posiadającym aktywny pakiet telewizji internetowej elektronicznych informacji handlowych zawierających program telewizyjny na najbliższy tydzień
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Platformy prowadzonej przez Simplay.
§2. Zasady ogólne

 1. Administrator dąży do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa, tj. w szczególności, Administrator stosuje rozwiązania zapewniające:
  • szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL;
  • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
 2. Stosowane przez Administratora środki mają na celu ochronę danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu, wykorzystaniem i innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator regularne ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

§3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Platformy TVO odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z „RODO”, ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych jest SIMPLAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Łużycka 51/22, 40-658 Kraków, KRS: 0000887238, REGON: 388322125, NIP: 6793213230, adres e-mail: kontakt@simplay.pl
 3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach Platformy TVO, w tym realizacji przysługujących Użytkownikowi praw wobec danych osobowych można skontaktować się z Administratorem:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@simplay.pl
  • pisemnie pod adresem: SIMPLAY sp. z o.o., ul. Łużycka 51/22, 40-658 Kraków
 4. W ramach korzystania przez Użytkownika z Platformy TVO, Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Platformy oraz dane użytkowe zawarte w plikach cookies. Przetwarzanie danych Użytkownika związane jest w szczególności z:
  • rejestracją i obsługą konta Użytkownika (adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, adres),
  • członkostwem Użytkownika w Platformie TVO (adres e-mail, hasło, wybrany pakiet telewizji internetowej; ID profilu, cztery ostatnie cyfry karty płatniczej; Simplay nie gromadzi danych karty płatniczej Użytkownika – informacje te są przekazywane bezpośrednio do zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatność),
  • subskrypcją Tygodnika przez Użytkownika (adres e-mail),
  • subskrypcją Poleceń przez Użytkownika (adres e-mail, identyfikator Aplikacji TVO)
  • obsługą ewentualnych reklamacji (dane osobowe Użytkownika wskazane w reklamacji),
  • zapewnieniem prawidłowego działania Platformy TVO, zwiększeniem jej funkcjonalności oraz ewentualnym działaniem reklamowym (dane użytkowe zawarte w plikach cookies takie jak w szczególności: adres IP, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, ruch Użytkownika na Platformie TVO). 
 5. Podstawa prawna, cel przetwarzania danych osobowych, a także okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od sytuacji, w jakiej dochodzi do przekazania danych osobowych Użytkownika Administratorowi. W ramach funkcjonowania Platformy TVO wyróżnia się w następujące podstawy, cele oraz okres przetwarzania danych osobowych:
  • w zakresie rejestracji i obsługi konta Użytkownika, członkostwa Użytkownika w Platformie TVO oraz obsługi ewentualnej reklamacji:
   • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do:
    • podjęcia działań związanych z zawarciem umowy w zakresie rejestracji konta na Platformie TVO oraz jego obsługi,
    • podjęcia działań związanych z zawarciem umowy członkostwa Użytkownika w Platformie TVO oraz jej realizacji,
    • podjęcia działań związanych ze zgłoszeniem przez Użytkownika reklamacji,
   • a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
    • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania tj.:
     • przez czas posiadania przez Użytkownika konta na Platformie TVO,
     • przez czas członkostwa Użytkownika w Platformie TVO,
     • przez czas obsługi reklamacji,
    • a po tym okresie, dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,
   • w zakresie subskrypcji Tygodnika oraz Poleceń:
    • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej/Aplikacji TVO wyrażona w formularzu, mailowo bądź poprzez zmianę ustawień konta lub Aplikacji mobilnej TVO;
    • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji wybranych celów tj. przez czas prowadzenia Tygodnika oraz Poleceń przez Administratora, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika w tym zakresie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,
   • w zakresie danych użytkowych zawartych w plikach cookies:
    • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez Użytkownika poprzez określenie ustawień swojej przeglądarki internetowej oraz potwierdzenie akceptacji plików cookies po wejściu na Platformę TVO, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na utrzymaniu funkcjonalności prowadzonej Platformy oraz ewentualnym prowadzeniu kampanii reklamowych;
    • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji wybranych celów, tj. przez czas prowadzenia Platformy TVO oraz ewentualnych kampanii reklamowych, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika w tym zakresie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia oraz podmioty z współpracujące z Administratorem, takie, jak np.: księgowość, dostawca usług IT.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG), z zastrzeżeniem sytuacji, w których – na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej zgodnie z art. 49 RODO w chwili akceptacji/zmiany ustawień plików cookies – przetwarzane są dane zebrane w plikach cookies przez narzędzie Google Analytics (np. cookies statystyczne). Dostawcą tego narzędzie jest Google, LLC z siedzibą w Mountain View (California, USA), dlatego w takim przypadku dane mogą być przetwarzane w państwach trzecich (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG) takich, jak: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Administrator informuje, że przekazanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej niesie ze sobą ryzyko niekontrolowanego przetwarzania danych lub ich utraty.
 8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji i nie stosuje profilowania w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług oferowanych przez Administratora.
 10. W każdej chwili Użytkownik ma prawo:
  • uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe Użytkownika, a także prawo dostępu do tych danych, w tym żądania wydania ich kopii (art. 15 RODO),
  • żądania sprostowania danych osobowych Użytkownika, jeżeli są nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia (art. 16 RODO),
  • żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 17 RODO,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych osobowych Użytkownika w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 20 RODO. 
 11. Użytkownik ma także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.
 12. W każdej chwili Użytkownik ma prawo wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na ważność przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 13. Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora. Organem nadzorczym, ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 14. Powyższe, szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności szereg praw przysługujących Użytkownikowi w tym zakresie, są przedstawiane Użytkownikom każdorazowo w momencie przekazywania przez nich danych osobowych, a następnie w każdej chwili dostępne są dla Użytkowników w niniejszej Polityce prywatności.

§4. Informacja o plikach cookies

 1. CEL PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO INFORMACJI
  • W trakcie korzystania z Platformy TVO, w sposób automatyczny zbierane są informacje zawarte w plikach cookies. Wyróżnia się następujące rodzaje plików cookies:
   • niezbędne pliki cookies – pliki niezbędne ażeby Platforma TVO mogła być wyświetlana prawidłowo Użytkownikowi (dla przetwarzania tych plików nie jest potrzebna zgoda Użytkownika),
   • funkcjonalne pliki cookies – pliki pozwalające zapamiętać wybory Użytkownika dokonane na Platformie internetowej (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda Użytkownika),
   • statystyczne pliki cookies – pliki zbierające dane statystyczne o Użytkownikach i ich zachowaniach na stronie (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda Użytkownika),
   • reklamowe pliki cookies – pliki pozwalające prowadzić kampanie reklamowe (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda Użytkownika).
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne (najczęściej małe pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika podczas korzystania z Platformy. Celem ich zbierania jest prawidłowe funkcjonowanie Platformy, zwiększenie jego funkcjonalności oraz prowadzenie kampanii reklamowych (w przypadku wyrażenia zgody na reklamowe pliki cookies).
  • Pliki cookies są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane nie mają do nich dostępu. Ponadto, pliki cookies zazwyczaj gromadzą ogólne dane na temat lokalizacji Użytkownika, sposobu rozpoczęcia korzystania z Platformy, czasu przechowywania Plików cookies na urządzeniu końcowym..
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Simplay, tj. Administrator.
  • Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora (w zależności od zakresu wyrażonych zgód na Pliki cookies), w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Platformy TVO (utrzymanie sesji),
  • dostosowania zawartości stron internetowych Platformy do preferencji Użytkownika, w szczególności do wyświetlenia treści w wybranych przez Użytkownika języku (m.in. zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści, dopasowanie treści reklam emitowanych na Platformie);
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Platformy TVO korzystają z jej stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (m.in. mierzenie ruchu użytkownika na stronach);
  • niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 2. WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU INFORMACJI.
  • Przechowywane informacje w Plikach cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w jego urządzeniu.
  • Odpowiednio skonfigurowane Pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył. Pliki cookies nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Platformy.
  • Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  • Użytkownicy Platformy TVO mogą jednak dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies. 
  • Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Platformy TVO. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), najczęściej w sekcji dotyczącej ustawień prywatności.
  • Celem ułatwienia zmiany ustawień własnych przez użytkownika, Simplay umożliwiło w jasny i przystępny sposób wybór Plików cookies (preferencje użytkownika) już z poziomu głównej strony Platformy TVO (baner cookie). Użytkownik ma możliwość wyboru jedynie niezbędnych Plików cookies lub także funkcjonalnych oraz reklamowych. Użytkownik ma także stałą możliwość kontrolowania dokładnych dat akceptacji, zmian lub odmowy w zakresie swoich ustawień prywatności.
  • Odnośnie najczęściej stosowanej przeglądarki Google Chrome, Administrator przedstawia, następującą ogólną instrukcję obsługi plików cookies:
   • Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), następnie w zakładkę Ustawienia,
   • W sekcji „Prywatność” należy nacisnąć przycisk „Ustawienia witryn”.
   • W sekcji „Pliki cookies i dane stron” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:
    • usuwanie plików cookies,
    • domyślne blokowanie plików cookies,
    • domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki,
    • określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen.
  • Administrator wskazuje również hiperłącza do informacji na temat ustawień plików cookies przedstawianych przez najbardziej popularne przeglądarki internetowe:
  • Wykorzystanie przez Administratora danych uzyskanych przy użyciu Plików cookies, jest możliwe po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika. Wycofanie zgody wskazanej powyżej, następuje przez usunięcie Plików cookies z przeglądarki internetowej.

§5. Stosowane narzędzia (wtyczki)

 1. Simplay korzysta w szczególności z poniżej wskazanych narzędzi (wtyczek) dostępnych dla administratorów serwisów internetowych, w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz optymalizacji swojej oferty.
 2. W celu uzyskania szczegółowych informacji o celach i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez dostawców narzędzi (wtyczki) należy zapoznać się z ich polityką prywatności:
RODZAJ NARZĘDZIA (WTYCZKI) PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE (ODBIORCA DANYCH) CEL WYKORZYSTANIA
Google Analytics Google, LLC z siedzibą
w Mountain View
(California, USA)
mierzenie ruchu na Platformie TVO, tworzenie
statystyk, określanie profilu Użytkowników,
analizowanie aktywności Użytkowników,
mierzenie efektywności kampanii
reklamowych, zarządzanie kampaniami
reklamowymi, raportowanie o błędach
https://www.google.pl/intl/pl/policies/privac
y/ 
http://www.google.com/ads/preferences/ 
obsługa Tygodnika
obsługa Poleceń
Hotjar monitorowanie oraz zapisywanie zachowania
Użytkownika na Platformie TVO; zbieranie
informacje na temat lokalizacji, używanego
urządzenia, systemu operacyjnego,
przeglądarki
iMoje ING Bank Śląski S.A. z
siedzibą w Katowicach
obsługa transakcji płatniczych https://data.imoje.pl/docs/imoje_informacja_ administratora_danych_osobowych.pdf 

§6. Przypomnienia o możliwości wystawienia opinii

 1. Współpracujemy z Rating Captain, narzędziem służącym do badania satysfakcji naszych klientów ze świadczonych przez nas usług/sprzedawanych produktów. W ramach współpracy będziemy prosili Cię o wypełnienie ankiety lub wystawienie nam lub naszym produktom/usługom recenzji.
 2. Dodatkowo narzędzie Rating Captain przetwarza dane dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług/oglądane produkty), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację.
 3. Zawarliśmy z Rating Captain stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zaznaczamy, że Twoje dane nie będą profilowane przy wykorzystaniu narzędzia Rating Captain.
 4. Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2022 r.
 2. Użytkownicy mają nieprzerwany dostęp do niniejszej Polityki pod adresem: https://telewizjaonline.pl/pages/doc/polityka_prywatnosci.pdf
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie znajdą postanowienia kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Oferty pracy

Ostatnia aktualizacja